چگونه مجوز کار یا همان چالیشما ایزنی (Çalışma Izni) در ترکیه بگیریم؟

ارسال شده در: اخبار | 0

علاوه بر شهروندان ترکیه، بسیاری از اتباع خارجی  با کار در کشور ترکیه امرار معاش می کنند. طبق ماده 4 قانون مجوز کار اتباع خارجی شماره 4817، اتباع خارجی باید قبل از شروع کار وابسته یا مستقل در ترکیه، ابتدا … ادامه یافت

Translate »